Arvsrätt

Arvsrätten innefattar hur man juridiskt och korrekt ska reglera kvarlåtenskapen efter någons bortgång. Den kan också handla om att du vill förbereda för att dina egna arvingar ska få ärva dig i framtiden på ett sätt som du själv önskar. Din yttersta vilja regleras genom upprättande av testamente och det är väldigt viktigt att de stränga formkraven uppfylles så att dokumentet blir giltigt. Hos oss finns den specialistkompetens som ni kan behöva för att testamente, bouppteckning och arvskifte ska bli korrekt upprättat och genomfört. På byrån finns även medarbetare med den utbildning och erfarenhet som krävs för att hantera uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman och skiftesman.

Upprättande av arvsskifteshandling eller testamente omfattas inte av ditt rättsskydd och du kan inte heller få rättshjälp i dessa ärenden, vilket innebär att du måste betala kostnaden själv. Se vidare under rubriken ”timkostnad och fakturering”. Vi tillämpar endast i enstaka fall fast pris för upprättande av handlingar eftersom arbetsinsatsen kan variera mycket beroende på förutsättningarna i just ditt ärende, dina behov och dina önskemål.


Beträffande uppdraget som bodelningsförrättare delar båda parter i regel lika på ansvaret för den kostnaden. Uppdragen som boutredningsman eller skiftesman bekostas av dödsboet.

Behöver du vår hjälp?