Familjerätt

Många frågor uppkommer ofta när gifta par eller sambor ska gå skilda vägar. Ibland kommer föräldrar inte överens om hur barnen ska bo eller träffa den andra föräldern och då kan rättslig hjälp från ett ombud vara vägen framåt.  Frågan uppkommer inte sällan om vårdnaden om barnen. Med ett ombud från MG Advokater kan du få hjälp att med barnets bästa i fokus resonera och hitta rätt i juridiken kring även denna fråga.

I de fall som föräldrar inte kan enas kan det vara nödvändigt att inleda en domstolsprocess. Vi kan i sådana fall ge goda råd och vägledning för att du på bästa sätt ska kunna ta itu med problemen och få kunskap om hur man kan gå till väga vid en vårdnads-, boende eller umgängestvist. Vårt mål som ditt ombud är att du ska få framgång med det du anser vara bäst för barnen efter att vi i samförstånd diskuterat rättsläget och delat med oss av vår kunskap kring den praxis (vägledande domar) som finns på området. Ett erfaret och juridiskt kunnigt ombud kan göra stor skillnad när det gäller att föra din talan. På MG Advokater finns specialister inom detta område som har mångårig erfarenhet av att företräda personer i behov i hjälp och råd.

Även i frågor om underhållsbidrag till barn har vi advokater och jurister som kan ge goda råd och föra din talan i domstol. Det kan gälla att få kunskap om jämkning (ändring) av ett befintligt avtal eller en dom som ni har eller helt enkelt att få råd om hur man beräknar barnets behov och föräldrarnas förmåga i dessa sammanhang. Många vänder sig till Försäkringskassan och får hjälp att tillgodose barnets behov med det underhållsstöd som betalas ut, vilket kan vara tillräckligt i flera fall. Det kan dock vara bra att känna till att när man får underhållsbidrag till barn fastställt i avtal eller dom görs det med beaktande av fler omständigheter än de som ligger till grund för underhållsstödets beräkning hos Försäkringskassan.

Vi kan boka in möte för rådgivning och även bistå dig som ombud i en hel domstolsprocess kring frågor om barnen.

Uppstår det en tvist vid er bodelning, oavsett om det är efter äktenskap eller samboskap, kan våra erfarna advokater och jurister hjälpa dig.

Det kan vara snårigt att hitta rätt och veta vilka dokument som behövs för att komma vidare efter en skilsmässa. Det kan också hända att situationen gör att du vare sig har tid eller ork att ta dig fram till ett avslut som blir mest gynnsamt för dig. Då kan ett ombud göra så du blir trygg och får precis den hjälp du behöver. Processen är i första hand en argumentation mellan parterna för att nå ett avslut i form av ett avtal. Frågorna avgörs inte i första stadiet vid tingsrätten utan det kan istället bli tal om att en bodelningsförrättare (en jurist/advokat) utses för att bestämma om ni inte kommer överens. I de fall en tvångsbodelning sker och du inte är nöjd med resultatet kan ombudet också hjälpa dig med en klandertalan i domstol.

Regelverket kring bodelning finns i Äktenskapsbalken respektive Sambolagen. Vid en äktenskapsskillnad (skilsmässa) görs en bodelning där det gemensamma giftorättsgodset delas upp mellan makarna, efter att den enskilda egendomen separerats. Det är inte alltid lätt att veta vilken egendom som är vilken och ibland kan svåra frågor om dold samäganderätt ytterligare komplicera saken. Tidpunkten för värdering och hur fastighetsförsäljning beräknas fiktivt om en part löser ut den andra är några andra vanligt förekommande frågor som ska hanteras. En bodelning ska också vara skälig (rimlig) och det finns en mängd argument som kan bli aktuella i just ditt fall och som talar emot en delning på det sätt som motparten menar är det rätta. Då är ett ombud som vägleder och företräder just dig att rekommendera.

Vid bodelning i ett samboförhållande omfattas endast den gemensamma bostaden och bohaget om det inte finns ett samboavtal som bestämmer något annat. En förutsättning för att bodelning ska bli aktuell mellan sambor är att den påkallas i tid, dvs. inom ett år från separationen. Ibland kan det finnas flera juridiska frågor kopplade till frågan om och när en bodelning ska ske eftersom det inte alltid är självklart när ett samboförhållande anses inlett eller avslutat och om det ens varit ett samboförhållande i lagens mening. Allt detta kan vara viktigt för dig att få råd och stöd kring om du står inför eller just har separerat från din sambo.

Behöver du vår hjälp?